PolskiAngielski
1 » Regulamin2

Regulamin

REGULAMIN

I . Regulamin SWEET DREAMS sklepu internetowego. Sweet Dreams Korneluk Katarzyna, ul. Starachowicka 117, 27-215 Wąchock. NIP 664-​204-​89-​68, REGON 367507594

1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 1030 z późn. zm.) określa zasady korzystania ze Sklepu.
 
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
a) Sprzedawca – rozumie się przez to:
 
SWEET DREAMS  NIP 664-​204-​89-​68, REGON 367507594 używający w serwisie nazwy e-dreams.pl
Sweet Dreams Korneluk Katarzyna, ul. Starachowicka 117, 27-215 Wąchock.

 
b) Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
 
c) Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 
d) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www​.e-dreams.pl
 
e) Produkt lub Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
 
f) Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT;
 
g) Dostawca – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;
 
h) Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta;
 
i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
 
j) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 
k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5 poniżej, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego,w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.
 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są Konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.

II . Rejestracja w Sklepie i dokonywanie zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty w Sklepie są Klienci, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu i Ci którzy nie są zarejestrowani.
 
2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 
3. Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 
4. Status nie zarejestrowanego użytkownika Sklepu tj. Klienci dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania: Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu.
 
5. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Klient uzyska po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na e-​mail Klienta.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 
6. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkty przez wybór przycisku – „zamówienie”
 
7. Klient, który nie posiada statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „zamówienie” i podając dane do formularza zamówienia, niezbędne do jego zrealizowania zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
 
8. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu wybrania przez Klienta przycisku „zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, miejsca dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych do zrealizowania zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” Klient definitywnie składa zamówienie.
 
9. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.
 
10. Zamówienie można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.
 
11. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e- mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i potwierdza fakt dotarcia zamówienia do Sprzedawcy.
 
12. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-​mail, w wiadomości e-​mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
 
13. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury.

III . Realizacja zamówienia

1. Złożone zamówienie zostaje weryfikowane przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności tj. ceny Produktu i kosztów dostarczenia wskazanych w zamówieniu (nie dotyczy zamówień złożonych z opcją opłacenia zamówienia "za pobraniem").
 
2. Jeśli zamówienie jest złożone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Klient otrzymuje na adres e-​mail wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-​mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 
3. Przygotowanie Produktów o indywidualnym charakterze np. poduszki szyte na wymiar wymaga wcześniejszego ustalenia i zgody e-dreams.pl oraz podlegają osobnej wycenie.
 
4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:
a) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;
b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 
5. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży na prośbę Klienta.
 
6. W przypadku braku produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.
 
7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV . Zasady płatności za Produkt

1. W celu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Produktów oraz koszt dostarczenia Produktu.
 
a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-​mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia, rachunek bankowy sprzedawcy SWEET DREAMS KORNELUK KATARZYNA, ING BANK ŚLĄSKi 04 1050 1445 1000 0091 1873 6397

b) płatność wysyłkowa za pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej.

c) płatność online za pośrednictwem Systemu płatności Przelewy 24.


2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www​.przelewy24​.pl/​k​o​n​t​a​k​t​/​r​e​k​l​a​m​a​cja. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług.

Dane osobowe Płatników korzystających z Metod Płatności Przelewy24 są przekazywane do PayPro jako administratora otrzymanych w ten sposób danych i są chronione za pomocą mechanizmów ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów.


V . Dostawa zamówionego Produktu

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu rejestracji/​zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 
2. Przesyłki z produktem, Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz usługi paczkomaty InPost.
Istnieje możliwość odebrania Produktu w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru drogą mailową bądź telefoniczną.
 
3. Sprzedawca stara się dostarczyć sprzedawane produkty jak najszybciej. Wysyłka produktów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 2-​5 dni roboczych od momentu:
 
a) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności przelewem.
 
4. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.


VI . Zwrot zakupionego Produktu

1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Produkt bez podania przyczyny. Klient ponosi koszt zwrotu przesyłki. Klient zwraca towar, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 
2. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, zgodnie z procedurą sklepu e-dreams.pl :

a) Towar w stanie nienaruszonym jest zwracany na adres Sweet Dreams Korneluk Katarzyna, ul. Starachowicka 117, 27-215 Wąchock.

b) Do zwracanego towaru należy załączyć pisemne oświadczenie z dopiskiem "odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru" bez podawania przyczyny zwrotu.

c) Opłatę za zwrot pokrywa klient. 
 
4. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia zwracanego towaru Sprzedającemu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy Klienta.
 
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 
7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wysłanie pisemnego odstąpienia od umowy z dopiskiem "odstąpienie od umowy w  terminie 14 dni od daty otrzymania towaru" bez podawania przyczyny zwrotu.

8. Reklamacje produktów może zostać wysłana na adres: sklep@e-dreams.pl
   a) maksymalny czas dla rozpatrzenia reklamacji to 21 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. 


VIII . Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie bez rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym/​zamówienia) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
 
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym/​zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
IX . Dane kontaktowe Sprzedawcy
We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą  telefonicznie pod numerem telefonu +48 780 053 001 lub za pośrednictwem adresu e- mail sklep@e-dreams.pl
X . Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.
 
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2017 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


Polityka PrywatnościNiniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (żądanych przez Użytkownika), przez sklep internetowy Sweet Dreams Korneluk Katarzyna działający pod adresem internetowym www.e-dreams.pl, prowadzony przez: Sweet Dreams Korneluk Katarzyna, ul. Starachowicka 117, 27-215 Wąchock. 
wpisaną do Centralnej Ewidencji Gospodarczej NIP 664-​204-​89-​68, REGON 367507594

I. Definicje


Administrator - oznacza Sweet Dreams Korneluk Katarzyna z siedzibą w Wąchocku 27-215, ul. Starachowicka 117, wpisana do Centralnej Ewidencji Gospodarczej NIP 664-​204-​89-​68, REGON 367507594, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej:Sweet Dreams Korneluk Katarzyna, ul. Starachowicka 117, 27-215 Wąchock.
poczty elektronicznej: sklep@e-dreams.pl
telefonicznie: 780-053-001

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.e-dreams.pl

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


II. Dane Osobowe


Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Adres Zamieszkania
 3. Adres Dostawy - jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania
 4. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)
 5. Numer Telefonu

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie procesu rejestracji (założenie konta) lub złożenia zamówienia bez rejestracji konta jest niezbędne na potrzeby: złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy oraz ewentualnego wszczęcia procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu towaru. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO dane Użytkowników, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. sprzedaży oraz dostawy zamówionych towarów jak też w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru). 

Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez sklep internetowy Sweet Dreams Korneluk Katarzyna , brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług sklepu internetowego Sweet Dreams Korneluk Katarzyna 

Administrator przetwarza dane również w celu promocji własnych usług i towarów w tym przesyłania Użytkownikowi elektronicznej informacji (mail) o dostępnym asortymencie. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora).

W przypadku wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, NIP 525-26-74-781, KRS 0000634928 w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” oraz sporządzanie w oparciu o nich zestawień rekomendacji sklepów. Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celu jest art. 6 ust 1 lit a) RODO tj. wyrażenie zgody przez osobę której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych w ujawnionym w zgodzie celu. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Ceneo: […] Wycofanie zgody pozostaje bez wypływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. 

Użytkownik otrzyma od Administratora elektroniczną informacje handlową dotyczącą usług i towarów własnych tylko w przypadku, w którym Użytkownik, za pośrednictwem sklepu internetowego Sweet Dreams Korneluk Katarzyna , na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji. 

Wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej jest dobrowolne i nie blokuje możliwości skorzystania z usług sklep internetowy Sweet Dreams Korneluk Katarzyna.

Dane osobowe Użytkownika będą przez Administratora zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji powyższych celów.

W celu realizacji umowy sklep internetowy Sweet Dreams Korneluk Katarzyna  może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do następujących kategorii odbiorców: operatorów logistycznych, firm kurierskich, przewoźników - w celu realizacji procesu wysyłki towaru, na potrzeby obsługi procesu reklamacyjnego oraz na potrzeby obsługi procesu zwrotu towaru. Dane udostępniane są również zewnętrznej firmie księgowej, w celu właściwej obsługi księgowej zamówień. 

Zebrane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, usunięcia konta Użytkownika w systemie Administratora bądź skorzystania przez Użytkownika z wymienionych poniżej praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 
 

III. Prawa Użytkowników


W celu skorzystania z wymienionych niżej praw należy skontaktować się z Administratorem.

poczty tradycyjnej:Sweet Dreams Korneluk Katarzyna, ul. Starachowicka 117, 27-215 Wąchock.
poczty elektronicznej: sklep@e-dreams.pl
telefonicznie: 780-053-001

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 1. celu przetwarzania;
 2. kategorii odnośnych danych osobowych;
 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- sklep internetowy Sweet Dreams Korneluk Katarzyna , nie prowadzi tego typu działań.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.


Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


V. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu:
  i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  ii. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  iv. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  v. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 7. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 8. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 9. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu


2. Administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o których mowa w pkt 1, lit. a), i) ii) oraz iv) jak również pkt: d, e, oraz f jest Administrator. Podstawą prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowania ofert widocznych w serwisie do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie.


3. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych literach pkt. 1 powyżej przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników. 

4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  i. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  i. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  ii. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  i. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 4. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  i. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  i. Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  ii. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 6. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  i. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
 7. Rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
  i. Google.com - [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 8. Realizacji płatności:
  i. www.przelewy24.pl [administrator cookies: PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 ]


5. Administratorami danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o których mowa w pkt 4 lit. c), jak również w pkt. 4 lit. h oraz j są podmioty wskazane w tych punktach. Podstawą prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowania reklam widocznych w innych serwisach do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych administratorów, skorzystaj z następujących linków: https://policies.google.com/privacyhttps://www.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/policies/cookies/,https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pL,

6. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych literach pkt. 4 powyżej przetwarzane są przez wskazanych w pkt. 4 administratorów i służą realizacji podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych administratorów, skorzystaj z następujących linków: https://policies.google.com/privacy,https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pLhttps://www.facebook.com/policy.php,https://www.facebook.com/policies/cookies/https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny

7. Odpowiednie zastosowanie znajdujące postanowienia pkt. III niniejszej Polityki Prywatności. 

8. Dane osobowe zawarte w umieszczanych przez Serwis plikach Cookie, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z wymienionych w pkt. III niniejszej Polityki Prywatności praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w tych plikach lub do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies w przeglądarce Użytkowania.


VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

4. Obok plików cookies  sklep internetowy Sweet Dreams Korneluk Katarzyna  może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.VII . Ochrona danych osobowych c.d.

1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie bez rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym/​zamówienia) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
 
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym/​zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
IX . Dane kontaktowe Sprzedawcy
We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: 27-215 Wąchock, ul. Starachowicka 117, telefonicznie pod numerem telefonu +48 780 053 001 lub za pośrednictwem adresu e- mail sklep@e-dreams.pl
 

Administratorem danych osobowych jest Sweet Dreams Korneluk Katarzyna, ul. Starachowicka 117, 27-215 Wąchock. NIP 664-​204-​89-​68, REGON 367507594

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna-​sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy oraz oceny jakości realizacji zamówienia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 40 dni od dnia realizacji zamówienia, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych Sweet Dreams Korneluk Katarzyna.
 • Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 • Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  • operatorzy pocztowi i kurierzy
  • firmy zajmujące się zbieraniem opinii o jakości realizacji zamówienia (np. Ceneo, Opineo)
 • Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) firmy JCHost.pl  www.jchost.pl
 • W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/​Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/​Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez Sweet Dreams Korneluk Katarzyna. w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-​sprzedaży. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych wymaganych przez Sweet Dreams Korneluk Katarzyna. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewnienie
Zapewniamy użytkowników sklep internetowy Sweet Dreams Korneluk Katarzyna , iż przestrzegamy prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym prawem i przypominamy, że do was również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 
Dane osobowe

W czasie korzystania ze stron sklepu internetowego Sweet Dreams Korneluk Katarzyna   możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku zakupu będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, jeśli dane te są wymagane do jej prawidłowego wykonania.
 

Newsletter sklepu internetowego Sweet Dreams Korneluk Katarzyna 

Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera sklepu internetowego Sweet Dreams Korneluk Katarzyna , w którym przedstawiamy nowości oraz promocje wymaga podania jedynie adresu e-​mail. Wysyłamy e-​mail zwrotny z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Jeśli potwierdzisz chęć otrzymywania newslettera, to Twój adres zostanie dodany do listy mailingowej. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o produktach, cenach, promocjach itd. oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Formularz kontaktowy

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mają możliwość zadawania pytań, przedstawiania opinii, itp. Przechowujemy korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na pytania. Pragnąc zapewnić najwyższej jakości usługi zapraszamy do kierowania pytań i opinii pod adres: sklep@e-dreams.pl

 

Bezpieczeństwo transakcji

Wszystkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego. Karty kredytowe autoryzowane są on-​line bezpośrednio na serwerze PayPro SA. Nie rejestrujemy ani nie przechowujemy informacji związanych z kartami kredytowymi. Stosowanie powyższych technologii zapewnia bezpieczeństwo płatności za pomocą kart kredytowych.


 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl